תקנון

שימו לב! הפסטיבל יתקיים בגן האודיטוריום – בית הכט במרכז הכרמל, חיפה!

תקנון

תקנון תנאי השימוש באתר

אתר timeofmagic.com (להלן: "האתר") מברך את המשתמשים בשירותיו.

השימוש באתר ובתכנים המוצגים בו כפוף לתנאי השימוש המפורטים להלן. על כן נבקשך לקרוא בעיון ובקפידה תנאים אלה, טרם שימושך באתר, שכן תחילת השימוש באתר ותכניו מעידה על הסכמתך ואישורך לאמור בתקנון זה. בתקנון זה: "תכנים" – כתבות, סקירות, נתונים, ידיעות, ניתוחים, תכנים, הערכות, בתמונות ו/או בקול ו/או בוידאו, שיועמדו לרשות הגולשים באתר ובמכשירי הקצה השונים בכל אמצעי שהוא, הקיים כיום, או יהיה קיים בעתיד, בין אם הוא בבעלות האתר (כהגדרתה להלן) ובין אם הוא בבעלות צד ג, המאפשר לחברה זכות שימוש בו.

הנך מנוע מלפרסם באתר את התכנים (הודעות, תמונות, קבצים מסוגים שונים, קישורים, טקסטים וכל מידע אחר) הבאים:תכנים בעלי אופי מיני בוטה, מאיימים, גזעניים, מוציאי לשון הרע, מעודדים לביצוע עבירות, פליליות או אזרחיות, פוגעים בפרטיות, מזיקים, פוגעים ברגשות הציבור וכל תוכן אחר המהווה הפרה כלשהי של החוק. תכנים בעלי אופי מסחרי ו/או המכילים מידע פרסומי כלשהו. תכנים אשר זכויות הקנין הרוחני בהם אינן שייכות לך. תכנים אשר מכילים וירוסי מחשב מכל סוג שהוא. תכנים אשר אינם רלוונטיים לתוכן בו הנך נמצא. האתר רשאי לסרב לפרסם תכנים אשר לדעתה מפרים מאלו מהתנאים הנ"ל ו/או עלולים לפגוע באתר ו/או בצד שלישי כלשהו, והיא רשאית למחוק תכנים כאלו בכל עת, ללא צורך בהתראה מראש.

חשוב לזכור כי התכנים לפרסום ו/או הצגה יהיו חשופים לכל משתמשי האינטרנט והאתר לא כיול לצפות אילו תגובות הנך עלול לקבל בעקבות מסירת התכנים, מי יגיב, ובאיזה אופן. אי לכך האתר לא ישא כלפיך (או כלפי מי מטעמך) באחריות לתגובות אלו, או לכל תוצאה שתגרם לך או למי מטעמך בעקבות התגובות הנ"ל.

בעלי הזכויות של האתר ו/או מפעיל האתר לא אחראים ביחס לתכנים הנמצאים באתר לרבות תוכנם, מהימנותן, דיוקם, אמינותם והשפעתם על המחשבים של הגולשים באתר וכן לכל נזק, אי נוחות, אבדן, עגמת נפש וכיוצא באלו תוצאות, ישירות או עקיפות שייגרמו לך, לרכושך או לכל צד שלישי בשל שימוש בתכנים אלו.
מלוא זכויות היוצרים והקניין הרוחני בעיצוב האתר, ובכל תוכנה, יישום, קוד מחשב, קובץ גרפי, טקסט וכל חומר אחר הכלול בו – הינן של בעלי זכויות האתר ו/או מפעיל האתר בלבד. אין להעתיק, להפיץ, להציג בפומבי או למסור לצד שלישי כל חלק מן הנ"ל בלא קבלת הסכמתה של בעלי זכויות באתר ו/או מפעיל האתר, בכתב ומראש. סימני המסחר באתר הינם קניינה של בעלי זכויות האתר בלבד – או, במידה שפורסמו מטעמם של צדדי ג', קניינם של צדדי ג' אלה בלבד. אין לעשות בהם שימוש בלא הסכמתם, בכתב ומראש.

בעלי הזכויות של האתר ו/או מפעיל האתר ממליצים לנהוג משנה זהירות בקשר עם התכנים המתפרסמים באתר. בפרט אמורים הדברים בכל הנוגע למידע מקצועי הניתן על ידי צדדי ג'. חשוב להבהיר כי מידע זה אינו מהווה עצה מקצועית התלוי בעובדותיו של כל מקרה ומקרה. כאמור לעיל, בעלי הזכויות של האתר ו/או מפעיל האתר אינם אחראים לתכנים אלו ולתוצאות, ישירות או עקיפות שעלולות להגרם לך או לצד ג' כלשהו אם החלטת לפעול על בסיס תכנים אלו וחלה עליך אחריות המלאה והבלעדית לפעולותיך ותוצאותיהן.השימוש באתר ובתכנים ניתן לשימוש AS IS, ולא תהיה לך כל טענה, תביעה או דרישה כלפי האתר ו/או בעליו בגין תכונות השימוש, המגבלות או התגובות שיעורר הפרסום באתר.

השימוש בתכנים המוצגים באתר יעשה על אחריותך הבלעדית והמלאה. בעלי הזכויות באתר ו/או מפעיל האתר רשאים לסגור את האתר ולשנות מעת לעת את מבנהו, מראהו וזמינותם של השירותים והתכנים הניתנים בו וזאת ללא צורך להודיע לך על כך מראש. לא תהיה לך כל טענה, תביעה או דרישה כלפי בעלי הזכויות באתר ו/או מפעיל האתר בקשר לכך. האתר אינו מתחייב שהשירות הניתן בו לא יופרע, יינתן כסדרו ללא הפסקות והפרעות ו/או יהיה חסין מפני גישה לא חוקית למחשבי החברה, נזקים, קלקולים, תקלות, כשלים בחומרה, תוכנה או בקווי התקשורת אצל מי מספקיה או ייפגע מכל סיבה אחרת, ולא יהא אחראי לכל נזק, ישיר או עקיף, עגמת נפש וכיו"ב שייגרמו לך או לרכושך עקב כך. בעלי הזכויות באתר ו/או מפעיל האתר ימנעו ככל האפשר ממסירת פרטיך האישיים לצדדים שלישיים, אלא אם הם יהיו מחויבים לעשות כן על פי צו שיפוטי או אם יעמודו בפני איום שינקטו כנגדם צעדים משפטיים (פליליים או אזרחיים) בגין פעולות שעשית באתר. במקרה זה רשאים בעלי זכויות באתר ו/או מפעיל האתר למסור את פרטיך לצד הטוען כי נפגע ממך או בהתאם להוראות הצו השיפוטי. בעלי הזכויות באתר ו/או מפעיל האתר רשאים להשתמש בפרטיך לצורך שיפור השירותים שהאתר מציע לך, וכן ליצירת קשר עמך והתאמת האתר לצרכיך והעדפותיך האישיות.

אין בעלי הזכויות באתר ו/או מפעיל האתר מתחייבים כי כל הקישורים שימצאו באתר יהיו תקינים ויובילו לאתר אינטרנט פעיל, עקב הימצאותו של קישור לאתר מסוים באתר אינה מלמדת כי תוכן האתר המקושר הינו מהימן, מלא או עדכני, ובעלי הזכויות באתר ו/או מפעיל האתר לא ישאו בכל אחריות בקשר לכך. מבלי לגרוע באמור לעיל בעלי הזכויות באתר ו/או מפעיל האתר אינם אחראים לכל נזק, עקיף או ישיר שייגרם לך או לרכושך כתוצאה משימוש או הסתמכות על המידע והתכנים המופיעים באתרים אליהם תגיע באמצעות או דרך שימוש או קישור הקיימים באתר ו/או בגין שימוש או הסתמכות על מידע ותכנים המתפרסמים באתר ע"י צדדים ג'. בעלי הזכויות באתר ו/או מפעיל האתר רשאים להפסיק את השימוש שאתה עושה באתר החברה אם לא תעמוד במי מתנאי הסכם זה.אתה תשפה את בעלי הזכויות באתר ו/או מפעיל האתר, עובדיה, מנהליה, בעלי מניותיה או מי מטעמם בגין כל נזק, הפסד, אבדן רווח, תשלום או הוצאה שייגרמו להם – ובכלל זה שכ"ט עו"ד והוצאות משפט – עקב הפרת תנאי שימוש אלה. הוראות תקנון זה מתווספות לכל הוראות תקנון אחר המצוי באתר ובמקרה של אי התאמה, גוברות עליהן.

חלק מהשירותים באתר טעונים הרשמה. במסגרת ההרשמה תידרש למסור מידע אישי, דוגמת שם, כתובת, דרכי ההתקשרות עמך, כתובת הדואר האלקטרוני שלך, העדפותיך האישיות בתחומים שונים. השדות שחובה למלא יסומנו במפורש. בלא למסור את הנתונים המתבקשים בשדות החובה לא תוכל להירשם לשירותים הטעונים רישום. במידה שתאושר הרשמתך הנתונים שתמסור בעת ההרשמה או לאחר מכן יישמרו במאגר המידע של החברה, ויעשה בו שימוש בהתאם למדיניות הגנת הפרטיות של האתר. בעלי הזכויות באתר ו/או מפעיל האתר רשאים לשנות את תנאי שימוש אלה וכן את מדיניות הגנת הפרטיות מעת לעת בלי למסור על כך הודעה מראש. בעלי הזכויות באתר ו/או מפעיל האתר יפרסמו את התנאים החדשים ותחילת תוקפם יהיה פרסומם. על הסכם זה יחולו אך ורק דיני מדינת ישראל. מקום השיפוט הבלעדי לכל ענין הנוגע להסכם זה והשימוש באתר הינו בבתי המשפט המוסמכים באזור חיפה בלבד.

מדיניות הגנת הפרטיות
מפעילי האתר מתייחסים בכבוד הראוי לפרטיות המשתמשים באתר האינטרנט. תנאים אלה מלמדים מהי מדיניות הפרטיות הנהוגה באתר. הם סוקרים, בין השאר, את האופן שבו משתמש מפעיל האתר במידע הנמסר לו על-ידי המשתמשים באתר או נאסף על-ידו בעת השימוש באתר. מדיניות הפרטיות חלה הן על משתמשים שהם מנויים לאתר והן על משתמשים שאינם מנויים לו.

מסירת פרטים
חלק מהשירותים והמדורים באתר מיועדים למנויים בלבד וטעונים הרשמה מוקדמת. במסגרת ההרשמה תידרש למסור מידע אישי, כדוגמת שמך, כתובתך, דרכי ההתקשרות עמך ועוד. השדות שחובה למלא, יסומנו במפורש. בלא למסור את הנתונים המתבקשים בשדות החובה לא תוכל להירשם כמנוי ולהשתמש בשירותים ובמדורים המיועדים להם בלבד. יתכן שבאחדים מהשירותים באתר תתבקש להוסיף ולמסור נתונים נוספים, המתחייבים מאופי השירות. מאגר המידע
הנתונים שתמסור בעת ההרשמה באתר יישמרו במאגר המידע של מפעיל האתר. אינך חייב על-פי חוק למסור את המידע, אולם בלא למוסרו לא תוכל להשתמש בשירותים המיועדים לנרשמים בלבד. השימוש במידע
בעת השימוש באתר יכול שיצטבר מידע על נוהגיך, מוצרים ושירותים שרכשת או ביקשת לרכוש, מידע או פרסומות שקראת באתר, העמודים שבהם צפית, ההצעות והשירותים שעניינו אותך, אמצעי התשלום ששימשו אותך במידה ויהיו ועוד. מפעיל האתר ישמור את המידע במאגר המידע שברשותו. השימוש בנתונים אלה, כמו גם בנתונים שתמסור בעת תהליך ההרשמה באתר, ייעשה רק על פי מדיניות פרטיות זו או על פי הוראות כל דין – וזאת למטרות המפורטות להלן:
1. כדי לאפשר לך להשתמש בשירותים שונים באתר.
2. כדי לשפר ולהעשיר את השירותים והתכנים המוצעים באתר, ובכלל זה ליצור שירותים ותכנים חדשים המתאימים לדרישות המשתמשים באתר וציפיותיהם ולשנות או לבטל שירותים ותכנים קיימים. המידע שישמש את מפעיל האתר לצורך כך יהיה גם מידע סטטיסטי, שאינו מזהה אותך אישית.
3. לשם יצירת אזורים אישיים באתר, ועל מנת שאפשר יהיה להתאים את האזורים האישיים להעדפותיך.
4. לצורך רכישת מוצרים ושירותים באתר או באמצעות שותפים לכשיהיה – לרבות פרסום מידע ותכנים.
5. למנויים רשומים באתר, ולאחרים בארץ ובעולם, לשם יצירת קשר עמך. (חלק מהפרטים שתספק יופיעו בכרטיסך האישי באתר ויהיו גלויים לכל).
6. כדי להתאים את המודעות שיוצגו לעיניך בעת הביקור באתר לתחומי ההתעניינות שלך. המידע שישמש את מפעיל האתר לצורך כך לא יזהה אותך אישית בשם או בכתובת.
7. מפעיל האתר רשאי לשלוח אליך בדואר אלקטרוני מידע בדבר שירותיו וכן מידע שיווקי ופרסומי – בין מידע שהוא עצמו יפרסם ובין מידע שיקבל לצורך משלוח מידי מפרסמים אחרים. מידע כזה ישוגר אליך אם נתת הסכמה מפורשת לכך במהלך ההרשמה או בכל עת אחרת. בכל עת תוכל לבטל את הסכמתך ולחדול מקבלתו.
8. ליצירת הקשר אתך בכל אחד מאמצעי הקשר שמסרת בעת ההרשמה כמנוי (לרבות משלוח מסירונים) או לצורך ניתוח ומסירת מידע סטטיסטי לצדדים שלישיים, לרבות מפרסמים. מידע זה לא יזהה אותך אישית.
9. לשם תפעולו התקין ופיתוחו של האתר. המידע המשמש לצורך זה לא יועבר לצדדים שלישיים, אלא ככל שהדבר הותר במסגרת מדיניות פרטיות זו, כפי שתעודכן מדי פעם.
10. לכל מטרה אחרת, המפורטת במדיניות פרטיות זו או בתנאי השימוש הכלליים של האתר ובתנאי השימוש למנויי האתר.

מסירת מידע לצד שלישי
מפעיל האתר לא יעביר לצדדי ג' את פרטיך האישיים והמידע שנאסף על פעילותך באתר (ככל שפרטים ומידע זה מזהים אותך אישית), אלא במקרים המפורטים להלן:
1. בעת רכישת מוצרים ושירותים משותפי-מסחר ותוכן של מפעיל האתר, או בעת שתיקח חלק בפעילות תוכן אחרת המשותפת למפעיל האתר ולצד שלישי כאמור, יועבר לשותפים אלה המידע הדרוש להם לשם השלמת תהליך הרכישה, ניהול פעילות התוכן הרלבנטית ושמירת קשר איתך.
2. במקרה שתפר את תנאי השימוש באתר, את הוראות הסכם ההצטרפות לאתר או איזה מהשירותים המוצעים בהם או תנאי שימוש באתר, או אם תבצע באמצעות האתר, או בקשר איתם, פעולות שבניגוד לדין או ניסיון לבצע פעולות כאלה.
3. אם יתקבל בידי מפעיל האתר צו שיפוטי המורה לו למסור את פרטיך או את המידע אודותיך לצד שלישי.
4. בכל מחלוקת, טענה, תביעה, דרישה או הליכים משפטיים, אם יהיו, בינך לבין מפעיל האתר.
5. בכל מקרה שמפעיל האתר יסבור, כי מסירת המידע נחוצה כדי למנוע נזק חמור לגופך או לרכושך או לגופו או לרכושו של צד ג'.
6. מפעיל האתר יהיה רשאי להעביר את פרטיך והמידע שנאסף בעקבות השימוש שעשית באתר לחברות או לארגונים אחרים הקשורים למפעיל האתר, ובלבד שהם ישתמשו במידע זה רק על-פי הוראות מדיניות פרטיות זו.
7. אם מפעיל האתר יארגן את פעילותו או את פעילות האתר במסגרת אחרת וכן במקרה שישנה את מבנהו המשפטי או יתמזג עם גוף אחר או ימזג את פעילות האתר עם פעילותו של צד ג' – הוא יהיה זכאי להעביר לתאגיד החדש העתק מן המידע שנאגר אודותיך באתר או כל מידע סטטיסטי שבידיה, ובלבד שתאגיד זה יקבל על עצמו כלפיך את הוראות מדיניות פרטיות זו.

Cookies
האתר יוצר גם קבצי "COOKIES" במחשבך האישי ומהם היא אוסף מידע הנוגע לסוג האתרים המועדף עליך, דרכי הגישה שלך לאתרים אלה, סוג המידע אותו הנך מבקש לאתר בדרך כלל ברשת האינטרנט, תחומי העניין שלך וכיו"ב. המידע הנאסף באמצעות ה-"COOKIES" משמש את האתר לשימושים פנימיים ועצמיים בלבד, במטרה להביא לשיפור ולעדכון האתר כך שהוא יתאים באופן אופטימאלי לציפיותיך, והוא כפוף להתחייבויות ולמגבלות שמקבלת על עצמה החברה במסגרת תקנון השימוש.

בנוסף משמשים קבצי ה-"COOKIES" לזיהויך על ידי האתר ובכך הן חוסכות את עדכון פרטיך (כדוגמת שם משתמש וסיסמא) בכל מקרה בו נדרש רישום וזיהוי במסגרת רכיבים שונים באתר.

נשוב ונדגיש כי ביכולתך למחוק ו/או למנוע כליל את היווצרותם של קבצי "COOKIES" במחשבך באמצעות שינוי ההגדרות הרלבנטיות, אולם הדבר יחייבך בעתיד לשוב ולעדכן את שם המשתמש שלך וסיסמתך במקרים בהם רישומם של פרטים אלה מתחייב מאופי השירות שהנך מבקש לקבל באתר.

פרסומות של צדדים שלישיים
מפעיל האתר רשאי לחשוף אותך למידע שיווקי ופרסומי בדפי האתר – בין מידע שהוא עצמו יפרסם ובין מידע שיקבל לצורך חשיפה מידי מפרסמים אחרים. מפעיל האתר עשוי אף להתיר לצדדי ג' לנהל את מערך הפרסומות באתר. המודעות, שבהן אתה צופה בעת הביקור באתר, מגיעות ממחשביהן של אותם צדד ג'. כדי לנהל את פרסומותיהן, צדדי ג' אלה מציבות Cookies במחשבך. ה- Cookies מאפשרים להן לאסוף מידע על האתרים שבהם צפית, בפרסומות שהציבו ועל אילו פרסומות הקלקת. באופן זה הן מבקשות לנסות ולהתאים את הפרסומות שיוצגו בפניך לנושאים שיעניינו אותך. השימוש שצדדי ג' אלה עושים ב- Cookies כפוף למדיניות הפרטיות שלהם ולא למדיניות זו של האתר. לצדדי ג' הללו אין גישה ל-Cookies של האתר ולאתר אין גישה ל- Cookies שלהם. אם אתה רוצה לבדוק את מדיניות הפרטיות של צדדי ג', המנהלים את מערך הפרסום באתר ולמנוע מהם לשלוח Cookies אל המחשב שלך ולקרוא אותן ממנו, תוכל לעשות כן באמצעות אתרי האינטרנט שלהם.

אבטחת מידע
מפעיל האתר מיישם באתר מערכות ונהלים לאבטחת מידע. בעוד שמערכות ונהלים אלה מצמצמים את הסיכונים לחדירה בלתי-מורשית למחשבי מפעיל האתר, אין בהם בטחון מוחלט. לכן, מפעיל האתר לא מתחייב שהשירותים באתר יהיו חסינים באופן מוחלט מפני גישה בלתי-מורשית למידע המאוחסן בהם.